Το ερευνητικό έργο Configuring Environment and Food: Critical Techno-Scientific Networks and the Agri-food Sector in Greece (CONEF), το οποίο υλοποιείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και χρηματοδοτείται από το

Σειρά Σεμιναρίων: Sustainability, Techno-sciences, Transitions: From history to contemporary environmental and social challengesRead More »

  Το ερευνητικό έργο “Διαμορφώνοντας το περιβάλλον και τη διατροφή: Κρίσιμα τεχνο-επιστημονικά δίκτυα και ο αγρο-διατροφικός τομέας στην Ελλάδα, 1950-2017” [CONEF], το οποίο υλοποιείται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

[Webinar] Πανδημία, Περιβάλλον, Διατροφή: Κοινωνικές και Πολιτικές ΠροκλήσειςRead More »